VIRTUAL FIGHTERS :: Forum pro priznivce leteckych i pozemnich simulatoru a vojenske historie
Obsah fóra VIRTUAL FIGHTERS

VIRTUAL FIGHTERS
Diskuzní fórum a web stránky pro příznivce leteckých i pozemních online simulátorů.
WWW.VIRTUALFIGHTERS.CZ

TOTO FÓRUM JE JIŽ NEAKTIVNÍ! NAVŠTIVTE NOVÉ FÓRUM ZDE:
NOVÉ FÓRUM VIRTUALFIGHTERS


FAQFAQHledatHledatSeznam uživatelůSeznam uživatelůUživatelské skupinyUživatelské skupiny StatistikaStatistika

Album obrázkůAlbum screenshotu SmajlciSmajlci Video albumYoutube video albumDokumenty ke staženíDokumenty ke stazeni
NastaveníNastaveníPrihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPrihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPrihlášeníPrihlášení RegistraceRegistrace
RSS

FAQ
VIRTUALFIGHTERS
Co jsou Virtualfighters
Proè vzniklo i diskuzní fórum Virtualfighters?

Registrace a pøihlášení
Proè se nemohu pøihlásit ?
Je vùbec potøeba se registrovat ?
Proè jsem automaticky odhlášen ?
Jak zabráním, aby se moje uživatelské jméno objevilo v seznamu právì pøihlášených ?
Zapomnìl jsem heslo!
Zaregistroval jsem se, ale nemohu se pøihlásit!
V minulosti jsem se zaregistroval, ovšem nyní se nemohu pøihlásit ?!

Uživatelská nastavení
Jak zmìním svoje nastavení ?
Èasy jsou špatnì!
Zmìnil jsem èas. pásmo, ale je to stále špatnì!
Mùj jazyk není na seznamu!
Jak zobrazím obrázek pod uživ. jménem ?
Jak zmìní svoje zaøazení ?
Když kliknu na emailový odkaz na uživatele, jsem vyzván k pøihlášení

Vkládání pøíspìvkù a obrázkù
Jak vložím téma do fóra ?
Jak zmìním nebo smažu pøíspìvek ?
Jak pøidám podpis k mému pøíspìvku ?
Jak vytvoøím anketu ?
Jak zmìním nebo smažu anketu ?
Proè se nemohu dostat k fóru ?
Proè nemohu hlasovat v anketì ?
Jak do pøíspìvku vložit obrázek? Nemám jej kam uploadnout.
Proè nemohu vkládat odkazy na stahování her, programù a publikací?

Formátování a typy pøíspìvkù
Co je BBCode ?
Mùžu používat HTML ?
Co to jsou smajlíky ?
Mohu pøidávat obrázky ?
Co to jsou oznámení ?
Co to jsou pøilepená témata ?
Co to jsou uzamèená témata ?

Uživatelské úrovnì a skupiny
Kdo jsou administrátoøi ?
Kdo jsou moderátoøi ?
Co jsou uživatelské skupiny ?
Jak se mohu zapojit do uživ. skupiny ?
Jak se stanu moderátorem uživatelské skupiny ?

Hodnostní postup a kariéry
Co je to hodnostní postup a kariéra ?
Jak se pøihlásit do urèité kariéry?
Jaké jsou výhody kariéry?

Soukromá fóra
Do nìkterých fór nemám pøístup ani jako registrovaný uživatel fóra. Proè?
Mùžu si založit své soukromé fórum?

Soukromé zprávy
Nemùžu posílat soukromé zprávy!
Dostávám nechtìné soukromé zprávy!
Dostal jsem spamový a obtížný mail od nìkoho z fóra!

Warbirds freehost
Co je to freehost?
Proè je komolen název freehostu v pøíspìvcích?
Proè jsou mazány odkazy na freehost?
Je zde tedy možno vùbec o freehostu diskutovat?
Hrozí èlenùm fóra nìjaký postih nebo vylouèení za diskuzi o freehostu?
Jsou zde virtuální letci létající na freehostu v nemilosti?
Mùžou si zde virtuální letky z freehostu zakládat vlastní fóra?

Vylepšení fóra oproti základní verzi
E-mail notifikace nových pøíspìvkù
Oznámení
Nejnovìjší, nejživìjší a nejètenìjší pøíspìvky
Album
Kariéry a hodnostní postup
Návštìvníci fóra
Obrázky z rùzných simulátorù na titulní stránce
Jaké jsou tu další vylepšení a jaké se chystají?
Podpora RSS kanálù. Co je RSS?

Záležitosti okolo phpBB 2
Kdo napsal tento program ?
Proè není k dispozici funkce X ?
Koho mám kontaktovat ohlednì obtížných emailù nebo právních záležitostí boardu ?


 

VIRTUALFIGHTERS
Co jsou Virtualfighters
Stránky VIRTUALFIGHTERS vznikly za úèelem informovat o on-line simulátorech a propagovat on-line létání v naší zemi. Bìhem svého pùsobení v této oblasti jsem nenarazil na jediný èeský web server, který by se touto variantou virtuálního létání zabýval. Proto jsem se rozhodl vytvoøit server vlastní a informovat o tìchto simulátorech a dìní kolem nich vlastními silami.
Návrat nahoru
Proè vzniklo i diskuzní fórum Virtualfighters?
On-line simulátory se mi velice líbí a mùj zájem není úzce zamìøen pouze na jeden z nich. Vždycky jsem si pøál mít možnost diskutovat a informovat se o všech tìchto simulátorech na jednom fóru a nemuset pøeskakovat z jednoho do druhého. Proto vzniklo toto fórum zahrnující všechny souèasné (oficiální) on-line simulátory. Šíøe zábìru tohoto fóra zároveò slouží k lepší informovanosti a diskuzi o výhodách, nevýhodách a možnostech jednotlivých simulátorù.
Návrat nahoru

Registrace a pøihlášení
Proè se nemohu pøihlásit ?
Už jste se zaregistrovali ? Pøed pøihlášením je nutné se nejdøíve registrovat. Byla vám na fóru zakázána èinnost (v takovém pøípadì se tato skuteènost zobrazí) ? Pokud ano, kontaktujte administrátora a ptejte se na dùvody. Pokud jste se registrovali, nebyli jste z fóra vylouèeni a stále se nemùžete pøihlásit, znovu zkontrolujte pøihlašovací jméno a heslo. Obvykle toto bývá ten problém a pokud není, kontaktujte administrátora, možná má chybné nastavení fóra.
Návrat nahoru
Je vùbec potøeba se registrovat ?
Nemusíte. Vše je na administrátorovi fóra, zda je potøeba se registrovat ke vkládání pøíspìvkù. Samozøejmì, že registrace vám dá pøístup k ostatním službám nedostupným anonymním uživatelùm, jako napø. postavièky, soukromé zprávy, emailování uživatelù, e-mail zasílání nových pøíspìvkù u sledovaných témat, pøihlášení do skupin a hodnostní postup dle kariér RAF, Luftwaffe a Wehrmachtu, upload screenshotù do galerie atd. Vøele vám tedy registraci doporuèujeme. Zabere to jen pár chvil.
Návrat nahoru
Proè jsem automaticky odhlášen ?
Pokud nezaškrtnete tlaèítko Automatické pøihlášení, když se pøihlásíte, budete pøihlášeni jen po dobu práce na fóru. Toto má zabránit zneužití vašeho úètu nìkým jiným. Abyste zùstali pøihlášeni, zaškrtnìte toto políèko, když se pøihlásíte.Toto ovšem nedoporuèujeme, když se pøihlašujete z veøejného poèítaèe, napø. v knihovnì, internetové kavárnì, univerzitì atd.
Návrat nahoru
Jak zabráním, aby se moje uživatelské jméno objevilo v seznamu právì pøihlášených ?
Ve vašem nastavení najdete možnost Ukrýt se pøi pøihlášení, pokud tuto možnost zvolíte budete viditelní jen pro administrátory nebo sami sobì. Budete poèítáni jako ukrytý uživatel.
Návrat nahoru
Zapomnìl jsem heslo!
Nepanikaøte! Vaše heslo mùžeme obnovit. V tomto pøípadì zmáèknìte na pøihlašovací stránce tlaèítko Zapomnìl jsem svoje heslo, pokraèujte dle instrukcí a témìø ihned budete pøihlášeni
Návrat nahoru
Zaregistroval jsem se, ale nemohu se pøihlásit!
Nejprve zkontrolujte, že zadáváte správné uživatelské jméno a heslo. Pokud jsou v poøádku, pak se mohla odehrát jedna z následujících dvou vìcí. Pokud je umožnìna podpora COPPA a klikli jste pøi registraci na odkaz Je mi ménì než 13 let budete muset následovat zaslané instrukce. Pokud toto není ten pøípad, pak váš úèet musí být aktivován. Nìkteré boardy potøebují aktivaci všech nových registrací, buï Vámi nebo administrátorem pøed tím, než se mùžete pøihlásit. Když jste registrovali, byli byste k tomuto vyzváni. Pokud vám byl zaslán e-mail, následujte instrukce v nìm obsažené, pokud jste tento email neobdrželi, ujistìte se, že vámi zadaná emailová adresa je platná ? Jeden dùvod, proè se aktivace používá je zmenšit možnost èervených uživatelù obtìžujících board anonymnì. Pokud si jste jisti, emailová adresa, kterou jste použili je platná, zkontaktujte administrátora boardu.
Návrat nahoru
V minulosti jsem se zaregistroval, ovšem nyní se nemohu pøihlásit ?!
Nejpravdìpodobnìjší dùvody; zadali jste chybné uživatelské jméno nebo heslo (zkontrolujte email, který jste obdrželi, když jste se zaregistrovali) nebo administrátor z nìjakého dùvodu smazal váš úèet. Pokud je to ten druhý pøípad, pak jste možná nevložili žádný pøíspìvek ? Je to obvyklé, že pravidelnì se odstraòují uživatelé, kteøí nièím nepøispìli, aby se zmenšila velikost databáze. Zkuste se zaregistrovat znovu a zapojte se do diskuzí.
Návrat nahoru

Uživatelská nastavení
Jak zmìním svoje nastavení ?
Všechna vaše nastavení (pokud jste registrováni) jsou uloženy v databázi. Ke zmìnì staèí zmáèknout tlaèítko odkazu Profil (obvykle se objevuje na horní èásti stránky, ale toto nemusí být ten pøípad). Takto si mùžete zmìnit veškerá svá nastavení.
Návrat nahoru
Èasy jsou špatnì!
Èasy jsou témìø vždy v poøádku, ovšem to, co vidíte jsou èasy zobrazené v jiném èasovém pásmu než v tom, ve kterém se nacházíte. Pokud je to tak, zmìòte si èasové pásmo v profilu. Berte na vìdomí, že zmìnou èasového pásma a podobná nastavení mohou mìnit jen registrovaní uživatelé. Takže pokud nejste registrováni, toto je dobrý dùvod, proè tak uèinit!
Návrat nahoru
Zmìnil jsem èas. pásmo, ale je to stále špatnì!
Jste si jisti, že jste zadali èas.pásmo správnì a pøesto se liší od toho správného, pak tou nejpravdìpodobnìjší odpovìdí je, že se jedná o letní èas. Fórum není stavìno na registrování rozdílù mezi standardním a letním èasem, takže se mùže jednat o 1 hodinový rozdíl.
Návrat nahoru
Mùj jazyk není na seznamu!
Zøejmì administrátor nenainstaloval tento jazyk, nebo jej nikdo do tohoto jazyka zatím nepøeložil. Kontaktujte administrátora, pøípadnì si pøeklad vytvoøte sami. Pro více informací se podívejte na stránky phpBB Group
Návrat nahoru
Jak zobrazím obrázek pod uživ. jménem ?
Možná, že jste zaregistrovali pøi prohlížení pøíspìvkù dva obrázky pod uživatelským jménem. Ten první je obrázek spojený s vaší úrovní, obvykle ve tvaru hvìzdièek nebo kostièek ukazující, kolik pøíspìvkù jste již pøidali, nebo vaší pozici ve fóru. Pod ním se mùže nacházet vìtší obrázek, známý jako "postavièka" (avatar), což je vlastnì unikátní obrázek každého uživatele. Záleží na administrátorovimini, zda postavièky povolí èi jak s nimi naloží (v jaké podobì se zobrazí). Pokud nemùžete využívat postavièky, pak právì tehdy toto administrátoøi zakázali, a vy byste se mìli zeptat na dùvody (vìøíme, že se šiknou!)
Návrat nahoru
Jak zmìní svoje zaøazení ?
Obecnì vzato, svoje zaøazení zmìnit pøímo nemùžete (úrovnì se objevují pod vaším uživatelským jménem v tématech a na vašem profilu, což záleží na použitém vzhledu). Vìtšina nástìnek používají hodnocení úrovní k rozlišení poètu vámi pøidaných pøíspìvkù a k identifikaci urèitých uživatelù, napø. oznaèení moderátorù a administrátorù mùže mít zvláštní vzhled. Prosím, nezatìžujte board zbyteèným pøispívánímjen, abyste dosáhli vyšší úrovnì. Moderátor nebo administrátor pak mùže poèet vašich pøíspìvkù snížit.
Návrat nahoru
Když kliknu na emailový odkaz na uživatele, jsem vyzván k pøihlášení
Pouze registrovaní uživatelé mohou posílat email lidem pøes nastavený emailový formuláø (pokud administrátor tuto možnost povolil). Toto umožòuje se zbavit otravných anonymních vzkazù.
Návrat nahoru

Vkládání pøíspìvkù a obrázkù
Jak vložím téma do fóra ?
Jednouše. Kliknìte na pøíslušné tlaèítko na obrazovce fóra nebo tématu. Možná bude nutné se registrovat, než budete moci pøispìt do diskuze, to, co vám je povoleno mùžete vidìt na spodní èásti fóra nebo tématu (Napø.Mùžete pøidávat nová témata, Mùžete volit v anketách, atd.)
Návrat nahoru
Jak zmìním nebo smažu pøíspìvek ?
V pøípadì, že nejste moderátor nebo administrátor, tak mùžete upravovat nebo mazat jen svoje pøíspìvky. Mùžete upravit zprávu (nìkdy jen do omezeného èasu po pøispìní) kliknutím na tlaèítko upravit. Pokud již nìkdo odpovìdìl na váš pøíspìvek, objeví se vám malinký výstup textíku pod pøíspìvkem, když se vrátíte k tématu, což ukazuje, kolikrát jste tento pøíspìvek upravovali. Toto se objeví, pokud nikdo neodpovídal, nebo pokud moderátor èi administrátor zmìnili pøíspìvek (mìli by zanechat vzkaz proè jej zmìnili). Normální uživatelé nemohou pøíspìvek smazat, pokud na nìj nìkdo již odpovìdìl.
Návrat nahoru
Jak pøidám podpis k mému pøíspìvku ?
Pøidat podpis znamená, že si musíte nejdøív nìjaký vytvoøit. To udìláte pøes položku profil. Po vytvoøení si zkontrolujte položku Pøidat podpis. Mùžete rovnìž pøidat stejný podpis pro všechny vaše pøíspìvky zaškrtnutím pøíslušného políèka v profilu (je možné nepøidávat podpis k vybraným pøíspìvkùm odstranìním tohoto zaškrtnutí
Návrat nahoru
Jak vytvoøím anketu ?
Vytvoøení ankety je jednoduché. Když pøidáte nový pøíspìvek (nebo upravovat první pøíspìvek, pokud mùžete) mìli byste vidìt tlaèítko Pøidat anketu pod hlavním oknem na pøidávání pøíspìvkù (pokud to nevidíte, zøejmì nemáte oprávnìní vytváøet ankety). Mìli byste zadat název ankety a pak alespoò 2 možnosti (nastavte napsáním název otázky a kliknìte na Pøidat možnost. Mùžete také pøidat èasový limit pro anketu, kde 0 znamená neomezenou volbu. Nastavením administrátora tak vznikne limit pro možnosti, které uvedete
Návrat nahoru
Jak zmìním nebo smažu anketu ?
Je to stejné jako s pøíspìvky, ankety mohou být editovány pùvodním autorem, moderátorem nebo adminem. Editaci zahájíte kliknutím na první pøíspìvek v tématu (toto je vždy s anketou spojeno). Pokud nikdo zatím nehlasovat, pak uživatelé mohou vymazat nebo zmìnit položku v anketì, v pøípadì již uskuteènìné volby to tak mùže uèinit jen moderátor nebo admin. Toto by mìlo zabránit v manipulaci s výsledky ankety
Návrat nahoru
Proè se nemohu dostat k fóru ?
Nìkterá fóra mohou být znepøístupnìna urèitým lidem èi skupinám. Ke ètení, prohlížení, èi pøispívat atd. potøebujete zvláštní autorizaci, kterou mùže poskytnout jen moderátor a admin, takže kontaktujte je.
Návrat nahoru
Proè nemohu hlasovat v anketì ?
Hlasovat mohou jen registrovaní uživatelé (aby nebyly zkresleny výsledky). Pokud jste registrováni a stále nemùžete volit, zøejmì nemáte oprávnìný pøístup.
Návrat nahoru
Jak do pøíspìvku vložit obrázek? Nemám jej kam uploadnout.
Nahrejte obrázek do zdejšího alba: ALBUM do vhodné kategorie nebo jej nahrajte do své osobní galerie. Link do osobní galerie najdete ve svém osobním profilu. Zaznamenejte si odkaz na obrázek (ne pouze na jeho náhled) a ten vložte do pøíspìvku. Následnì zvýraznìte myší celý link adresy obrázku a kliknìte ikonu IMG nahoøe. Link se ohranièí kódem [img] zepøedu a [/img] zezadu. Po odeslání pøíspìvku bude vložený obrázek viditelný pøímo v textu pøíspìvku.
Návrat nahoru
Proè nemohu vkládat odkazy na stahování her, programù a publikací?
Nechci napomáhat bezplatnému získávání komerèních programù a publikací. Není to fair vùèi jejich tvùrcùm a vydavatelùm. Toto není Warez fórum a takovéto odkazy budou mazány.
Návrat nahoru

Formátování a typy pøíspìvkù
Co je BBCode ?
BBCode je zvláštní implementace HTML, kde použití BBCode je rozhodnutí administrátora (mùžete toto nepovolit pro jednotlivé pøíspìvky). BBCode sám o sobì je podobný stylem HTML, tagy jsou uzavøeny v hranatých závorkách [ a ] více než < a > a nabízí vìtší kontrolu nad tím, co a jak se zobrazí. Pro více informací o BBCode prohlédnìte si prùvodce.
Návrat nahoru
Mùžu používat HTML ?
To závisí na tom, zda vám to administrátor povolí. Pokud to máte povoleno, zjistíte, že jen nìkteré tagy fungují. Což je bezpeènostní funkce, která zamezí zneužití nebo znièení vzhledu èi zpùsobení jiných problémù. Pokud je HTML povoleno mùžete je zase pøíspìvek od pøíspìvku tuto volbu zakázat.
Návrat nahoru
Co to jsou smajlíky ?
Smajlíky, neboli Emotikony jsou malé grafické obrázky, které se používají k vyjádøení výrazu emocí za použití malého kódu, napø. :) znamená šastný, :( znamená smutný. Plný seznam smajlíkù si mùžete prohlédnout pøes pøíspìvkový formuláø. Prosím, zkuste tyto smajlíky nepøeužívat, aby se pøíspìvek nestal neèitelným. Moderátor mùže také pøípadnì váš pøíspìvek v tomto smìru zmìnit.
Návrat nahoru
Mohu pøidávat obrázky ?
Obrázky se mohou zobrazovat ve vašich pøíspìvcích. Aèkoliv v souèasné dobì neexistuje žádná funkce k nahrání obrázkù pøímo na board. Z tohoto dùvodu musíte uvést na takový obrázek odkaz, napø. http://www.nekde-na-internetu.cz/muj-obrazek.gif. Nemùžete udìlat odkazy na obrázky na vlastním PC (pokud to není veøejnì pøístupná stanice) nebo obrázky za provìøujícími mechanismy, napø. schránky hotmail nebo yahoo, zaheslované odkazy, atd. K zobrazení obrázku použijte buï BBCode [img] tag nebo pøíslušné HTML (je-li povoleno).
Návrat nahoru
Co to jsou oznámení ?
Oznámení èasto pøinášejí dùležité informace a mìli byste je èíst co nejdøíve. Oznámení se objevují na horní èásti každé stránky fóra, kde jsou uvedeny. Zda mùžete èi nemùžete pøispívat oznámeními záleží na dostupných povoleních, které jsou nastaveny administrátorem.
Návrat nahoru
Co to jsou pøilepená témata ?
Pøilepená témata se objevují dole a pouze na první stránce. Jsou èasto velmi dùležitá, takže si je pøeètìte tam, kde jsou. Stejnì jako u oznámení rozhoduje administrátor, která povolení jsou potøeba k pøilepení takových témat v každém fóru.
Návrat nahoru
Co to jsou uzamèená témata ?
Uzamèená témata jsou nastavena moderátorem nebo administrátorem. Nemùžete odpovídat na zamèená témata a každá taková anketa je automaticky ukonèena. Témata mohou být uzavøena z mnoha dùvodù.
Návrat nahoru

Uživatelské úrovnì a skupiny
Kdo jsou administrátoøi ?
Administrátoøi jsou lidé povìøení nejvyšší kontrolou nad celým fórem. Tito lidé mohou kontrolovat veškerý chod boardu vèetnì povolování, zakazování uživatelù, vytváøení uživatelských skupin nebo moderátorù, atd. Mají také všechny pravomoci moderátorù v celém fóru.
Administrátorem tohoto fóra je LETECZ.
Návrat nahoru
Kdo jsou moderátoøi ?
Moderátoøi jsou jednotlivci (nebo skupiny jednotlivcù), jejichž práce je starat se o chod boardù každý den. Mají právo upravovat nebo mazat pøíspìvky, zamykat/odmykat, pøesouvat, mazat a rozdìlovat témata, která spravují. Obecnì øeèeno, moderátoøi jsou od toho, aby lidé nepøispívali mimo téma nebo nepøidávali otravný materiál.
Návrat nahoru
Co jsou uživatelské skupiny ?
Uživatelské skupiny jsou cestou, kterou administrátoøi mohou seskupovat uživatele. Každý uživatel mùže patøit do nìkolika skupin (to záleží i na ostatních boardech) a každé skupinì mùže být pøipsán individuální pøístup. To umožòuje administrátorùm snáze nastavit nìkolik uživatelù jako moderátory fóra, nebo jim dát pøístup na privátní fórum, atd.
Návrat nahoru
Jak se mohu zapojit do uživ. skupiny ?
Pøipojit se do uživatelské skupiny staèí kliknout na odkaz uživatelské skupiny na titulku stránky (záleží na vzoru), a pak mùžete vidìt všechny skupiny. Ne všechny skupiny mají otevøený pøístup, nìkteré jsou uzavøené a nìkteré mají utajené èlenství. Pokud je board otevøený, mùžete zažádat o zaøazení kliknutím na pøíslušné tlaèítko. Moderátor uživatelské skupiny musí vaši žádost schválit, a mùže se vás zeptat na dùvody, proè chcete do skupiny vstoupit. Prosím, nenadávejte moderátorovi, pokud vaší žádosti nevyhoví. Má svùj dùvod.
Návrat nahoru
Jak se stanu moderátorem uživatelské skupiny ?
Uživatelské skupiny jsou pùvodnì vytvoøeny adminem a mohou také ustanovit moderátora. Máte-li zájem vytvoøit uživatelskou skupinu, pak jako prvního kontaktujte administrátora soukromou zprávou.
Návrat nahoru

Hodnostní postup a kariéry
Co je to hodnostní postup a kariéra ?
Každý registrovaný uživatel je vždy za urèitý poèet pøíspìvkù odmìnìn vojenskou hodností a medailemi. Èím více pøíspìvkù, tím vyšší hodnost a více medailí. Kromì základního hodnocení má uživatel možnost si vybrat z historických vojenských kariér - momentálnì v letectvu RAF a Luftwaffe a v armádì Wehrmachtu. Podle zájmu uživatelù je možno pøipravit i kariéry dalších letectev a armád.
Návrat nahoru
Jak se pøihlásit do urèité kariéry?
Kariéra je v podstatì uživatelská skupina. Chcete li na fóru postupovat v urèité kariéøe - pøihlaste se do pøíslušné uživatelské skupiny: RAF, Luftwaffe , Wehrmach nebo jiné a vyèkejte pøijetí moderátorem.
Návrat nahoru
Jaké jsou výhody kariéry?
Zatím žádné :-) Akorát se mùžete pyšnit zvyšující se hodností a blýskavými medailemi které odpovídají historickým pøedlohám ;-).
Návrat nahoru

Soukromá fóra
Do nìkterých fór nemám pøístup ani jako registrovaný uživatel fóra. Proè?
Nìkterá fóra jsou soukromá a vstup do nich mají pouze moderátorem schválení èlenové. Chcete li získat pøístup do takových fór, požádejte jejich moderátora o svolení. Schválí-li moderátor Váš pøístup, dostanete od Administrátora povolení k pøístupu do takového fóra.
Návrat nahoru
Mùžu si založit své soukromé fórum?
Ano. Kontaktujte Administrátora se žádostí o založení soukromého fóra a seznamem èlenù jimž má být povolen pøístup.
Návrat nahoru

Soukromé zprávy
Nemùžu posílat soukromé zprávy!
Pro toto existují 3 dùvody. Nejste registrovaní nebo nejste pøihlášeni, administrátor znemožnil posílání soukromých zpráv pro celý board nebo to admin zakázal vám. Pokud toto je ten dùvod, zeptejte se admina, proè to tomu tak je.
Návrat nahoru
Dostávám nechtìné soukromé zprávy!
Plánujeme pøidání seznamu ignorovaných v systému zasílání privátních zpráv. Nyní, pokus dostáváte takové vzkazy, kontaktujte svého admina, který má tu moc takovému uživateli zasílání zpráv zakázat.
Návrat nahoru
Dostal jsem spamový a obtížný mail od nìkoho z fóra!
To je nám líto. Pøíspìvkové formuláøe obsahují obranné mechanismy, kterými se snažíme vystopovat takového uživatele. Mìli byste napsat administrátorovi a zaslat plnou kopii emailu, který jste obdrželi, což je velmi dùležité (kvùli hlavièce, která potøebné informace obsahuje). Oni pak mohou konat.
Návrat nahoru

Warbirds freehost
Co je to freehost?
Tkzv. freehost je neoficiální verze serveru pro online hraní simulátoru Warbirds 2.7 vyvynutá v Rusku na základì analýzy `odchycené` síové komunikace mezi Warbirds front end aplikací a oficiálním serverem tehdejšího provozovatele Warbirds, firmy iMagic Entertaintment (dnes Totalsims). Provoz tohoto serveru je považován autorskou firmou Warbirds za nelegální. Stejnì tak za nelegální jsou považovány úpravy front end aplikace Warbirds nutné k pøipojení na ruský server. Mimo ruskou verzi existuje i tkzv. finská varianta freehost serveru pro starší verzi Warbirds a omezený poèet hráèù.
Návrat nahoru
Proè je komolen název freehostu v pøíspìvcích?
Provozovatel Warbirds, firma iEN (dnes Totalsims) v minulosti podnikla jisté kroky vedoucí k zastavení provozu web stránek jež se zabývaly freehostem. Nechci aby tyto stránky byly jakkoliv napadnutelné (a naleznutelné ve vyhledávaèích) oficiálním provozovatelem Warbirds. Freehost má taktéž velmi špatnou povìst v komunitách virtuálních pilotù létajících na oficiálních serverech ve kterých se pohybuji a z tìchto dvou dùvodù nechci aby toto fórum nebo mé jméno bylo jakkoliv spojováno s provozem nebo propagací freehostu.
Návrat nahoru
Proè jsou mazány odkazy na freehost?
Dle mého soukromého názoru není vytvoøení a veøejný provoz ruského freehost serveru v souladu s fair play chováním na poli on-line simulátorù a škodí oficiálnímu provozovateli Warbirds. Proto si nepøeji propagaci freehost serveru a jeho tvùrcù formou odkazù na jejich stránky nebo stránky zabývající se jeho propagací.
Návrat nahoru
Je zde tedy možno vùbec o freehostu diskutovat?
Ano, o freehostu je možno volnì diskutovat za pøedpokladu splnìní výše zmínìné podmínky.
Návrat nahoru
Hrozí èlenùm fóra nìjaký postih nebo vylouèení za diskuzi o freehostu?
Ne, nehrozí. Jediným `postihem` je smazání odkazù a zkomolení freehost jména
Návrat nahoru
Jsou zde virtuální letci létající na freehostu v nemilosti?
Ne. Nejsou i když si to nìkteøí myslí.
Návrat nahoru
Mùžou si zde virtuální letky z freehostu zakládat vlastní fóra?
Ano, za pøedpokladu že jejich fórum nebude veøejnì pøístupné.
Návrat nahoru

Vylepšení fóra oproti základní verzi
E-mail notifikace nových pøíspìvkù
V e-mail notifikaci pøíspìvkù je oproti základní verzi obsaženo i jméno a text prvního následujícího pøíspìvku po Vaší poslední návštìvì nebo pøíspìvku. V e-mail notifikaci soukromých zpráv je zobrazeno pouze jméno odesilatele. E-mailová notifikace je pøi registraci nového èlena defaultnì vypnuta a je možno ji zapnout v nastavení profilu. Pokud je notifikace defaultnì vypnuta je stále možno pøíspìvky sledovat zatržením volby : *sledovat odpovìdi na toto téma* u existujících témat na stránce vlevo dole nebo *upozornit mne, pøijde-li odpovìï* pøi zasílání pøíspìvku na dané téma.
Návrat nahoru
Oznámení
Pøíspìvky s charakterem oznámení se zobrazují trvale i na titulní stránce fóra. Opatøit pøíspìvek charakterem oznámení má právo pouze administrátor
Návrat nahoru
Nejnovìjší, nejživìjší a nejètenìjší pøíspìvky
Prvních pìt pøíspìvkù z každé této kategorie je trvale zobrazeno na titulní stránce fóra
Návrat nahoru
Album
Album slouží k ukládání a prohlížení Vašich screenshotù typu jpg, gif a png. Velikost souborù je omezena na 1024x768 pixelù a 150 KB. Maximální poèet souborù v galerii je 1000 a každý uživatel má právo na 50 vlastních souborù . Pøidávání a editace souborù je povoleno pouze registrovaným èlenùm fóra. Prohlížet galerii, hodnotit a komentovat screenshoty je povoleno i neregistrovaným návštìvníkùm fóra.
Návrat nahoru
Kariéry a hodnostní postup
Každý registrovaný èlen fóra je za poèet pøíspìvkù odmìòován imaginární hodností a medailema. Èlenové kteøí se pøihlásí do uživatelské skupiny Kariéra RAF, Kariéra Luftwaffe a aKariéra Wehrmacht budou odmìòováni hodnostma a medailema které odpovídají historickým skuteènostem. Viz kapitola Kariéry v tomto FAQ.
Návrat nahoru
Návštìvníci fóra
Ve spodní lištì je zobrazen poèet anonymních a registrovaných návštìvníkù (vèetnì jmen) za aktuální den. Snadno tak zjistíte zda Váš pøítel byl dnes pøítomen diskuzi.
Návrat nahoru
Obrázky z rùzných simulátorù na titulní stránce
Tato galerie se stále rozšiøuje a obrázky mohou sloužit i jako upozornìní na aktuální dìní ve svìtì on-line simulátorù
Návrat nahoru
Jaké jsou tu další vylepšení a jaké se chystají?
Sledujte fórum nazvané FÓRUM kde administrátor informuje o novinkách na fóru.
Návrat nahoru
Podpora RSS kanálù. Co je RSS?
RSS je zjednodušenì øeèeno systém pro sledování všech nových pøíspìvkù pomocí externího prográmku (RSS èteèky) bez nutnosti neustálého navštìvování serveru nebo aktivace e-mail notifikace nových pøíspìvkù. VF fórum nyní nabízí RSS kanály pro sledování celého fóra nebo jen vybraných kategorií. Více informací a nastavení jednotlivých kanálù ètìte zde:
http://forum.virtualfighters.net/viewtopic.php?t=1288
Návrat nahoru

Záležitosti okolo phpBB 2
Kdo napsal tento program ?
Tento software (v její nemodifikované formì) je vytvoøen, zveøejnìn a chránìn autorskými právy phpBB Group. Je dostupný pod the GNU General Public Licence a mùže být volnì distribuován. Pro více informací kliknìte zde
Návrat nahoru
Proè není k dispozici funkce X ?
Tento software byl napsán a licencován pøes phpBB Group. Máte-li dojem, že je potøeba pøidat nìjakou funkci, navštivte stránku phpbb.com a ovìøte si, co phpBB Group øekne. Prosím, nevkládejte tyto požadavky na fóru phpbb.com, the Group používá sourceforge ke zkoušení nových voleb. Prosím, proètìte si fóra a ovìøte si, zda už se nìco takového nezkoušelo a následujte pøíslušné instrukce.
Návrat nahoru
Koho mám kontaktovat ohlednì obtížných emailù nebo právních záležitostí boardu ?
Mìli byste kontaktovat administrátora tohoto fóra. Když ho nemùžete najít, zkuste nejprve kontaktovat moderátora fóra a pøeptejte se na kontakt. Pokud se nic nedìje, kontaktujte majitele domény (zkuste vyhledat na "whois") nebo, pokud tato služba bìží na freeserveru (napø. yahoo, free.fr, f2s.com, atd.), management nebo oddìlení stížností takového provozovatele. Berte na vìdomí, že phpBB Group nemá vùbec žádnou moc a nemùže nijak ovlivnit to jak, kdo a kde spravuje board. Je tedy absolutnì bezpøedmìtné kontaktovat phpBB Group v jakékoliv právní záležitosti (nactiutrhání, pomluvy, atd.) nepøímo spojený s phpbb.com nebo se samotným software phpBB. Pokud zašlete email phpBB Group o použití softwaru tøetí stranou neoèekávejte žádnou odpovìï.
Návrat nahoru


Návrat nahoru

časy uvádeny v GMT + 1 hodina

Prejdi na:  
nahoru